Projects    Tjirbruke Gateway © Sturt, SA

Tjirbruke Gateway: The Kaurna shield, symbol of territory by Margaret Worth

Tjirbruke Gateway: The Kaurna shield, symbol of territory  1997

The Kaurna shield, symbol of territory, ochres on stringy bark.